Kode Kehormatan Pramuka

Kode Kehormatan Pramuka terdiri atas janji yang disebut Satya Pramuka dan ketentuan
moral yang disebut Darma Pramuka.
Satya Pramuka :

  1. diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota atau calon pengurus Gerakan Pramuka pada saat pelantikan menjadi anggota atau pengurus;
  2. dipergunakan sebagai pengikat diri pribadi demi kehormatannya untuk diamalkan; dan
  3. dipakai sebagai dasar pengembangan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Darma Pramuka :

  1. Nilai dasar untuk membina dan mengembangkan akhlak mulia;
  2. Sistem  nilai  yang  harus  dihayati,  dimiliki,  dan  diamalkan  dalam kehidupan  anggota Gerakan Pramuka di masyarakat;
  3. Landasan  gerak  bagi  Gerakan  Pramuka  untuk  mencapai  tujuan pendidikan kepramukaan  yang  diwujudkan  dalam  kegiatan  untuk mendorong  peserta  didik manunggal  dengan  masyarakat,  bersikap demokratis,  saling  menghormati,  serta memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong; dan
  4. kode etik bagi organisasi dan anggota Gerakan Pramuka.

Kode Kehormatan Pramuka 
adalah budaya organisasi yang melandasi sikap dan perilaku  setiap anggota Gerakan Pramuka. Kode Kehormatan Pramuka ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan golongan usia dan perkembangan rohani dan jasmani anggota Gerakan Pramuka.
a.   Kode Kehormatan bagi Pramuka Siaga, terdiri atas :

1) Janji yang disebut Dwisatya, selengkapnya berbunyi:

Dwisatya
Demi kehormatanku aku berjanji akan bersunguh-sungguh:

  • Menjalankan  kewajibanku  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  ,  Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menurut aturan keluarga.   
  • Setiap hari berbuat kebaikan.

2) Ketentuan moral yang disebut Dwidarma, selengkapnya berbunyi:

Dwidarma
1.   Siaga  berbakti  pada ayah dan ibundanya.
2.   Siaga  berani dan tidak putus asa.

b.   Kode Kehormatan bagi Pramuka penggalang, terdiri atas:

1) Janji yang disebut Trisatya, selengkapnya berbunyi

Trisatya
Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh:
-   Menjalankan  kewajibanku  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  Negara           Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan pancasila.
-   Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat.
-   Menepati Dasadarma.

2) Ketentuan moral yang disebut Dasadarma, selengkapnya berbunyi:

Dasadarma
1.   Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2.   Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia.
3.   Patriot yang sopan dan kesatria.
4.   Patuh dan suka bermusyawarah.
5.   Rela menolong dan tabah.
6.   Rajin, trampil dan gembira. 
7.   Hemat, cermat dan bersahaja.
8.   Disiplin, berani dan setia.
9.   Bertanggungjawab dan dapat dipercaya.
10.  Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.

c.  Kode  Kehormatan  bagi  Pramuka  Penegak,  Pramuka  Pandega,  dan           anggota  dewasa, terdiri atas:

1) Janji yang disebut Trisatya, selengkapnya berbunyi:

Trisatya
Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh:
-  Menjalankan  kewajibanku  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  Negara          Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan pancasila.
-  Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat
-  Menepati Dasadarma.

2) Ketentuan moral yang disebut Dasadarma, selengkapnya berbunyi:
Dasadarma
1.   Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2.   Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia.
3.   Patriot yang sopan dan kesatria.
4.   Patuh dan suka bermusyawarah.
5.   Rela menolong dan tabah.
6.   Rajin, trampil dan gembira.
7.   Hemat, cermat dan bersahaja.
8.   Disiplin, berani dan setia.
9.   Bertanggungjawab dan dapat dipercaya.
10.  Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan.
(Hasil Munaslub 2012)

0 komentar:

Posting Komentar

Perhatian : Untuk kebaikan bersama Dilarang menyisipkan Link Hidup.
jika cuma teks url blog/web atau isi di daftar tamu itu tidak menjadi masalah, kalaupun masih ada tentunya Pihak Admin akan Menghapusnya.